ΠΑΡΑΤΑΣΗ από τον ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων έως 24/4/2020 σχετικά με το ΔΩΡΕΑΝ κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ 31/03/2020 έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (http://www.oaed.gr/e-yperesies) των δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2020.

Για την ορθή υποβολή της αίτησης σημειώστε σωστά:

 • την Ιδιότητα του Δικαιούχου γονέα ( Άνεργος ή Εργαζόμενος)

βρείτε την ιδιότητα εδώ:

 • τον Α.Μ.Α. του δικαιούχου (Αριθμός. Μητρώου ΕΦΚΑ)
 • και τα Α.Μ.Κ.Α. όλων των ανήλικων τέκνων (έως 18 ετών).

Τα «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κατά περίπτωση είναι: 

Α) Σε περίπτωση «Εργαζομένου», 

(εάν και εφόσον υπάρχουν) μη μηχανογραφημένα ένσημα κατά το έτος 2019 στο σύνολο τους,

 • βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας, είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον φορέα , με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση
 • ή Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2019
 • ή Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2019

Β) Σε περίπτωση ύπαρξης  άδειας διαμονής (αλλοδαπού πολίτη),

 • οι άδειες διαμονής όλων των μελών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής
 • ή και Αυτοτελής Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση
 • και βεβαιώσεις ΑΜΚΑ όλων των παιδιών.

  Γ) Σε περίπτωση λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή ακύρωσης γάμου: 
 • αν ο Δικαιούχος έχει την επιμέλεια, 

Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας  ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι έχει την επιμέλεια των παιδιών  και βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ωφελούμενων παιδιών.

 • αν ο Δικαιούχος δεν έχει την επιμέλεια,

Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 από τον έχοντα την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων.

 Δ) Σε περίπτωση συζύγων σε διάσταση και ανάθεσης της επιμέλειας με προσωρινή διαταγή προσκομίζεται

Φωτοαντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάθεση της επιμέλειας , με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών και των δύο συζύγων και Βεβαίωσεις ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων

Ε) Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα / επιμέλεια/επιτροπεία των παιδιών,

Επίσημο Δικαιολογητικό Αρμόδιας αρχής περί ανάθεσης/ επιτροπείας και Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων

 ΣΤ) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τος έτος 2019 (φορολογικό έτος 2018),

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86«…ότι δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2018 και δεν υποχρεούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013  να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το οικονομικό έτος 2019» , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.

Προσοχή: Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση επισυνάπτονται αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική σας αίτηση έως 31/03/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους μη πιστοποιημένους χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δηλαδή για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, αποκτούν μέσω χρήσης κωδικών TAXISNET του δικαιούχου και μόνον στο http://www.oaed.gr/eggrafi.

Αφού πιστοποιηθούν και λάβουν κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ως πιστοποιημένοι χρήστες ΕΔΩ

Προσοχή: Απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.